Publiciatiedatum: 01 mei 2014.

Huishoudelijk reglement FC Coronaas

 

 

1. Toelating leden

   1. Aspirant leden dienen zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging;

   2. Hiervoor dient men een inschrijfformulier in te vullen en aan te leveren bij de secretaris;

   3. Na aanmelding ontvangt aspirant lid van de penningmeester een contributiebrief;

   4. Pas na betaling van de vastgestelde verenigingscontributie, binnen de gestelde betalingstermijn, kan men lid van de vereniging worden;

   5. Leden van FC Corornaas zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun contactgegevens bij de ledenadministratie bekend zijn en blijven;

   6. Alle actieve leden van de vereniging zijn tevens lid van de KNVB;

   7. De secretaris draagt zorg voor aanmelding van deze leden bij de KNVB;

   8. De speler is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen spelerspas;

   9. Het dagelijks bestuur houdt zich het recht voor om te allen tijde een aspirant lid te kunnen weigeren.

 

 2. Kandidaatstelling dagelijks bestuurde leden

   1. Jaarlijks treed minimaal 1 lid van het bestuur af en is in principe herkiesbaar;

   2. Er mogen in principe nooit meer dan twee leden van het bestuur (m.n. voorzitter, penningmeester, secretaris) tegelijk aftreden;

   3. Alle leden mogen zich kandidaatstellen of kandidaten voordragen voor deelname aan het dagelijks bestuur;

   4. Uitgangspunt is dat alle leden van het dagelijks bestuur lid zijn of worden van de vereniging;

   5. Kandidaatstellingen dienen een week voor de bestuursvergadering, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, bij de secretaris kenbaar te worden gemaakt;

   6. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling zullen bekrachtigd worden in de algemene ledenvergadering.

 

3. Verantwoordelijkheden en afspraken met de leden

    Van alle leden wordt verwacht dat ze volgens de algemeen geldende normen en waarden handelen. Het niet hier aan voldoen is ter beoordeling van het dagelijks bestuur.

 

3.1 Contributie

   1. Het contributiebedrag wordt op voorstel van het dagelijks bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering;

   2. Leden die lid wensen te worden in een lopend seizoen zullen een contributiebedrag dienen te betalen aan de hand van het aantal nog te spelen wedstrijden in dat seizoen;

   3. Niet actieve leden dienen alleen de kosten te betalen voor het aanmaken van een KNVB pas;

   4. Ter bevordering van een tijdige ontvangst van de contributieverplichtingen hanteren we automatische incasso;

   5. Leden die hiervan afzien worden additionele administratiekosten à 10 euro in rekening gebracht;

   6. Alle leden dienen binnen de gestelde betalingstermijn hun contributie te voldoen of een regeling hiervoor met het dagelijks bestuur te treffen;

   7. De spelerspas wordt pas verstrekt zodra de contributie voldaan is;

   8. Indien niet voldaan wordt aan eventuele betalingsafspraken, spelerspas wordt pas uitgegeven na akkoord bestuur;

   9. Steunende leden mogen maximaal 6 officiële wedstrijden in  één seizoen spelen;

  10. Vervolgens heeft men de keuze om volledig spelend lid te worden;

  11. Indien hier geen interesse voor is, volgt inname van de spelerspas voor de rest van het lopende seizoen;

  13. Indien een steunend lid meer dan 6 wedstrijden gespeeld heeft, dient deze het volledige contributiebedrag te voldoen;

  14. Bij langdurige blessures kan men contact opnemen met het bestuur voor een eventuele teruggave van een deel van het contributiebedrag, het dagelijks bestuur zal hier een beslissing in nemen, speler is niet leidend;

  15. Overschrijving naar een andere vereniging zal eerst dan toegestaan worden, indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

3.2 Teams

   1. Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt aan alle actieve leden kenbaar gemaakt wat de teamindeling voor het komende seizoen zal zijn;

   2. Om de teamkosten te kunnen betalen en onderling uithelpen te reduceren dient ieder zaalvoetbalteam te bestaan uit minimaal 10 volledig spelende leden en/of een dergelijke minimale teamopbrengst te voldoen;

   3. Ieder team dient te beschikken over een teamverantwoordelijke;

   4. Een team is gezamenlijk verantwoordelijk dat op een wedstrijddag voldoende spelers aanwezig zijn voor het spelen van de wedstrijd;

   5. Het bestuur heeft het recht spelers, op aandragen van de teamverantwoordelijke, te schorsen door inname van de spelerspas;

   6. Elk team is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (bewassing) van de kleding en materialen;

   7. Bij verlies of schade aan materiaal door eigen toedoen, worden de kosten van vervanging in rekening gebracht bij het team;

   8. Indien niet tijdig wordt voldaan aan de financiële verplichtingen wordt de spelerspas ingenomen;

   9. Teamverantwoordelijken dienen voor de laatste wedstrijd van het seizoen bij de secretaris aan te geven welke spelers aangeven te stoppen als actief lid;

  10. Ook als leden aangeven in een ander team of ander niveau te willen uitkomen, dient dit voor de laatste wedstrijddag aan de secretaris te worden kenbaar gemaakt.  

 

3.3 Boetes / kaarten

   1. KNVB boetes dienen door spelers of door het team gezamenlijk te worden betaald, binnen de gestelde betalingstermijn van de KNVB;

   2. Bij een directe rode kaart dient meteen de secretaris op de hoogte te worden gesteld, indien dit wordt nagelaten wordt de boete verhaald op de betreffende speler;

   3. De boete voor de rode kaart dient altijd door de speler te worden betaald;

   4. Indien niet tijdig wordt voldaan aan de financiële verplichtingen wordt de spelerspas ingenomen.

 

 

3.4 Bestuur

    Om deze zowel in ledenaantal als op sportief vlak snel groeiende vereniging goed te kunnen besturen, zijn op bestuurlijk vlak een aantal zaken georganiseerd.

 

Dagelijks bestuur

   - Het formuleren van de beleidsregels van de vereniging en het (laten) uitvoeren van de hieraan onderhavige werkzaamheden, conform het door de algemene ledenvergadering goedgekeurde beleidsplan;

   - Het onderhouden van contacten met de KNVB;

   - Het toezicht (laten) houden op de materialen en activiteiten van de vereniging;

   - Het minimaal een keer per seizoen organiseren van een algemene ledenvergadering;

   - Het streven is om het bestuur ten alle tijden te laten bestaan uit 5 personen;

   - De verdeling hierbij is: 1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 2 bestuursleden;

   - Deze functies dienen allen door individuele personen bezet te zijn, het is niet de bedoeling dat er meerdere functies door een en dezelfde persoon wordt ingevuld;

   - Belangrijk voor het draagvlak in de vereniging is de aanwezigheid van de diverse commissies;

   - Deze commissies dienen zelfstandig te opereren binnen de vereniging;

   - De commissie verantwoordelijke fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur en het streven is dat deze geen deel uit maakt van het bestuur;

   - De communicatie naar de teams vanuit het bestuur verloopt via de teamverantwoordelijken van de verschillende teams;

   - Ook hierbij is het streven dat deze persoon geen deel uit maakt van het bestuur;

   - Het bestuur wil structureel met het technisch kader, commissie,- en team verantwoordelijken overleggen;

   - Hiervoor wordt een vergader kalender gehanteerd.

 

Voorzitter

Is lid van het dagelijks bestuur FC Coronaas en zit de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voor, geeft leiding aan het dagelijks bestuur en houdt toezicht op het uitvoeren van besluiten van het dagelijks bestuur . Hij / zij is de officiële woordvoerder en fungeert als hét gezicht van de vereniging. Bezoekt regelmatig wedstrijden van het 1e team. Is lid van het team dat de besprekingen voert met de hoofdcoach. Controleert het financieel verslag van de KNVB. Controleert en keurt de begroting goed.

 

Secretaris

Is lid van het dagelijks bestuur FC Coronaas en voert de correspondentie van de vereniging in overleg met en namens het bestuur en bewaart hier afschriften van in archief. Draagt zorg voor uitgifte en beheer van materiaal van de vereniging. Is verantwoordelijk voor de administratieve taken richting KNVB. Communiceert het competitie programma en team samenstelling aan de teamverantwoordelijken aan begin van het seizoen.

 

Penningmeester

Is lid van het dagelijks bestuur FC Coronaas en stelt de contributiebrieven op en verstuurt deze, int de contributie en neemt actie indien een lid in gebreke blijft. Factureert sponsoren en betaald de rekeningen. Maakt een financieel jaarverslag voor de KNVB, stelt jaarlijks een begroting op en bewaakt deze. Informeert het bestuur over de financiële status van de vereniging tijdens bestuursvergaderingen.

 

Bestuurslid

Is lid van het dagelijks bestuur van FC Coronaas en is frequent aanwezig op bestuursvergaderingen. Zet samen met de bestuursleden het beleid van de vereniging uit. Stimuleert actief het creëren van draagvlak voor deelname aan commissies en / of activiteiten van de vereniging. Neemt samen met overige bestuursleden beslissingen over potentiële financieel verplichtingen. Is bereid sponsoren te werven en op zoek te gaan naar mogelijkheden om de vereniging financieel beter te maken.

 

Het huidige dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
 
 
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gregory Borg
Maryse Platel
Cor Kreukniet

 

 

 3.5  Clubfuntionaris(sen)

Teamverantwoordelijke

Fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur in de communicatie vanuit het bestuur naar de teams en omgekeerd. Heeft een voorbeeldfunctie naar de andere teamleden en gedraagt zich ook hiernaar. Wordt 2 keer per jaar uitgenodigd om te evalueren met het bestuur. Informeert de secretaris bij bijzonderheden in het team, te denken aan bijv. overlijden van familieleden, geboorte, bruiloft enz. Verantwoordelijk voor het materiaal wat beschikbaar is gesteld door de vereniging. Verantwoordelijk voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Regelt het vervoer bij uitwedstrijden en zorgt ervoor dat door het team de was gedaan wordt. Is het aanspreekpunt voor de uitvoering van de kleding en materialen beleidsregels. Zorgt ervoor dat er hesjes aanwezig zijn bij teams die in dezelfde kleur spelen. Zorgt ervoor dat er voldoende spelers aanwezig zijn bij een wedstrijd. Stemt dit onderling af met andere teamverantwoordelijken of coaches. Is verantwoordelijk voor de spelerspasjes en inname hiervan op verzoek van het bestuur. Bij direct rode kaarten in het eigen team of bij de tegenstander dit direct melden bij de secretaris en de hiervoor bestemde formulieren invullen.

Commissieleden

Uitgangspunt van een commissie is om met eigen leden activiteiten te organiseren die toegevoegde waarde hebben voor de vereniging. Nevendoel is het (zover mogelijk) bijdragen aan het financieel gezond houden van de vereniging.

Een commissie is zelf verantwoordelijk voor de bemensing van de commissie met enthousiaste leden.

   1. Een commissie benoemt een vast aanspreekpunt voor communicatie met het bestuur;

   2. De commissieleden stellen gezamenlijk een plan van aanpak op;

   3. Het aanspreekpunt van de commissie bespreekt dit plan met het bestuur tijdens een bestuursvergadering;

   4. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten uit dit plan van aanpak;

   5. Evaluatie van het "plan van aanpak" (inclusief de financiën);

   6. De commissie is zelf verantwoordelijk voor communicatie m.b.t. activiteiten van de commissie;

   7. Het aanspreekpunt van de commissie bespreekt, minimaal 3 maal per jaar, de stand van zaken met het bestuur.

 

 

4. Slotbepaling(en)

In die gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet is het dagelijks bestuur gerechtigd een beslissing te nemen. Geen enkel lid kan namens de vereniging financiële toezeggingen doen aan derden, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur. Wijzigingen van en aanvullingen op het huishoudelijk reglement kunnen geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook niet waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

← terug