Termen en voorwaarden gebruik van de FC Coronaas website

 

 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze website is eigendom en wordt beheerd door @bssoft, Venray Nederland, hierin gezamenlijk genoemd "@bssoft" ,"we" ,"wij" of "ons". Door de diensten, inhoud of functies van deze website te gebruiken, te openen, bekijken, over te dragen, in de cache op te slaan, op te slaan of op andere wijze te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden zoals hierin beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken en de website direct te verlaten. Wij behouden ons het recht voor naar eigen oordeel delen van deze website te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Alle wijzigingen gaan direct kracht tenzij anders aangegeven en u dient deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw doorlopende gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze Voorwaarden (waaronder ons privacy beleid) betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

1GEBRUIK VAN DE WEBSITE U mag alleen gebruikmaken van deze website als u ten minste 18 jaar oud bent en een bindende overeenkomst mag aangaan (onze website is niet toegankelijk voor gebruik door minderjarigen). Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u ten minste 18 jaar oud bent. Deze website mag alleen door u worden gebruikt voor uw persoonlijke gebruik. Commercieel gebruik van deze website is strikt verboden tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van @abssoft. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoorden, inlog- en accountinformatie. U bent financieel verantwoordelijk voor het gehele gebruik van de website door u, of door iemand die uw wachtwoord en inloginformatie gebruikt.  Wij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, uw toegang tot alle onderdelen van de website beëindigen of beperken. U mag de website niet gebruiken voor; het plaatsen of versturen van onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke, provocerende, pornografische of ontheiligende materialen of materiaal dat gedrag kan inhouden of aanmoedigen dat wordt beschouwd als crimineel of leidt tot civiele aansprakelijkheid, of op een andere wijze een schending is van een wet; het versturen van enige vorm van bulkcommunicatie, waaronder, maar niet beperkt tot spam, junk mail, kettingbrieven, of een ander doel dat onwettig is om verboden wordt door deze Algemene Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u zich niet zal voordoen of trachten voor te doen als een ander persoon, ongeacht of dit een individu betreft of een vertegenwoordiger van enige entiteit, al dan niet bestaand, waaronder het optreden als een vertegenwoordiger van @bssoft of een andere partij die diensten levert die verband houden met deze website.

2.BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN Alle materialen op deze website zijn het auteursrechtelijk eigendom van @abssoft, of haar dochterbedrijven, de bij haar aangesloten bedrijven en/of externe licentiehouders. Materiaal van Coronaas,nl of enige andere website in eigendom van, bestuur, gelicentieerd of beheerd door @bssoft, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-uploaded, gepost, verstuurd of verspreid op enige wijze behalve het feit dat u één exemplaar van de materialen mag downloaden op één enkele computer voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomskennisgevingen intact laat.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en totale verschijningsvorm zijn eigendom van @bssoft, of haar dochterbedrijven, de bij haar aangesloten bedrijven en/of externe licentiehouders. U mag geen frames of frametechnieken gebruiken om onze handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie op te nemen (waaronder afbeeldingen, tekst, pagina layout of vorm) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen gebruik maken van metatags of andere 'verborgen tekst' waarin onze naam, handelsmerken of andere eigendomsinformatie is opgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor het verkrijgen van toestemming voor het elektronisch hergebruiken of her-publiceren van auteursrechtelijk materiaal van @bssoft, dient u contact op te nemen met .

3. FORUMS, CHATRUIMTES EN OPENBARE COMMUNICATIES “Openbare communicatie” betekent een chatruimte, berichtbord, e-mailfunctie, sociaal netwerk, blog of vergelijkbaar type service dat in verband met deze website wordt aangeboden. Door een Openbare communicatie te openen of deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat: u alle Algemene Voorwaarden zoals hierin vermeld zult naleven; u anderen niet zult hinderen, lasteren, misbruiken of bedreigen; u geen hatelijke of discriminerende verklaringen uit; u geen obscene of onfatsoenlijke taal, beelden of andere materialen zult gebruiken; u geen illegale activiteiten zult bespreken of aanmoedigen; u geen materiaal zult opsturen die de wet of de rechten van derden schendt; u de Openbare communicatie niet zult gebruiken voor enige vorm van commerciële doeleinden, waaronder sollicitaties of advertenties; u geen valse identiteit aanneemt; en dat u geen verklaringen aflegt of materiaal aanlevert die geen verband houden met het onderwerp of het thema van de Openbare communicatie. @bssoft behoudt zich het recht voor om op enig moment inhoud te verwijderen van een Openbare communicatie ongeacht de reden; @bssoft heeft echter geen verplichting om dit te doen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de nauwkeurigheid van dergelijke inhoud in een Openbare communicatie.  Door het aanleveren van informatie, afbeeldingen (zoals video's en foto's) of andere materialen in of bij een Openbare communicatie, verleent u ons automatisch een eeuwigdurend, royaltyfree, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie tot het reproduceren, aanpassen, publiceren, creëren van afgeleide werken, publiekelijk weergeven of verspreiden van dergelijke materialen ongeacht de vorm, het medium of de technologie die nu bekend is of later is ontwikkeld.  U dient voorzichtig te zijn indien u deelneemt aan een Openbare communicatie. Personen kunnen mogelijk niet de persoon zijn die zij zeggen te zijn en de informatie die zij leveren kan mogelijk niet accuraat of betrouwbaar zijn. U dient uw e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke of gevoelige informatie niet bekend te maken in het opmerkingentekstveld.   

4. INGESTUURDE GEGEVENS Wij horen graag van onze gebruikers en zien uw opmerkingen ten aanzien van de website en de aangeboden producten en diensten die hiermee verband houden, graag tegemoet. Helaas staat ons voortdurende bedrijfsbeleid niet toe om andere creatieve ideeën, suggesties of materialen dan waar wij specifiek om hebben verzocht, te accepteren of te overwegen. Wij hebben getalenteerd personeel en consultants in dienst die aan hetzelfde idee, of op dezelfde wijze zouden kunnen werken. Wij hopen dat u begrijpt dat het de bedoeling van dit beleid is om mogelijke toekomstige verwarring te vermijden als projecten die door ons professionele personeel en/of consultants zijn ontwikkeld, door anderen worden beschouwd als vergelijkbaar met hun eigen creatieve werk. Stuur ons daarom geen ongevraagde originele creatieve materialen van enig type. Hoewel wij uw feedback over de website en de aangeboden diensten en producten die hiermee verband houden, bijzonder waarderen, verzoeken wij u om duidelijk te zijn in uw opmerkingen ten aanzien van hetzelfde, en geen creatieve ideeën, suggesties of materialen (tenzij hierom door ons is verzocht) op te sturen.

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke gegevens stuurt of ondanks ons verzoek, creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten of andere informatie stuurt (gezamenlijk de "ingestuurde gegevens), dan worden en blijven de ingestuurde gegevens, ons eigendom. Geen van de ingestuurde gegevens is onderhevig aan een verplichting tot geheimhouding van onze kant en wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik of bekendmaking van de ingestuurde gegevens. Behoudens het voornoemde, hebben wij het exclusieve eigendom over alle nu bekende, of hierna bestaande rechten van de ingestuurde gegevens van elke soort en aard over de hele wereld, en hebben wij het recht tot onbeperkt gebruik van de ingestuurde gegevens voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder compensatie verschuldigd te zijn aan de leverancier van de ingestuurde gegevens.

5. TOEGANG EN BELEMMERING U mag in verband met het gebruik van de website geen gebruikmaken van een robot, spider of ander automatisch instrument of handmatig proces om de website of de inhoud of de informatie erop te controleren of te kopiëren, zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming. U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, software of routine zult gebruiken om de juiste te werking van de website, of transacties die worden uitgevoerd via de website, te belemmeren of trachten te belemmeren. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van de website niet zult kopiëren, reproduceren, veranderen, aanpassen, er afgeleide werken van zult creëren, of publiekelijk weergeven, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming of de toestemming van de juiste Derden.

Informatie die u ons stuurt (i) dient vrij te zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammaroutines die als doel hebben om een systeem, gegevens of informatie te schaden, schadelijk te belemmeren, clandestien te onderscheppen of af te nemen; en (ii) dient voor ons geen aansprakelijkheid te vormen of tot een verlies te leiden (geheel of gedeeltelijk) van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers.

6. LINKS Wij houden geen toezicht op, en controleren geen websites die een link hebben naar deze website en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. De opname van een link naar dergelijke websites, houdt voor @bssoft geen verplichting in ten aanzien van dergelijke websites. Het linken door u naar dergelijke websites gebeurt op eigen risico. Daarnaast gaat u ermee akkoord om uw website of de website van derden niet te linken aan een andere pagina van deze website dan de startpagina (algemeen bekend als “deep linking”) zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.  We behouden ons het recht voor om alle links van websites van derden naar deze website te allen tijde uit te schakelen.

7. DISCLAIMER De materialen op deze website kunnen technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. @BSSOFT kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen uitvoeren of verbeteringen aanbrengen, tevens na bevestiging van een transactie. DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD 'IN DE GEGEVEN STAAT' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND. @BSSOFT, TOT ZOVERRE DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING, AF. @BSSOFT GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE OF DE TOEGANG TOT DE MATERIALEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. @BSSOFT GARANDEERT OF WAARBORGT GEEN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS, TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN VAN DEZE WEBSITE. U (EN NIET @BSSOFT) DRAAGT DE GEHELE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING TOT ZOVERRE DE TOEPASSELIJKE WET UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.  ELEKTRONISCHE VERZENDINGEN, WAARONDER HET INTERNET, ZIJN OPENBARE MEDIA EN HET GEBRUIK ERVAN IS OPENBAAR EN NIET BESLOTEN. INFORMATIE DIE VERBAND HOUDT MET OF VOORTKOMT UIT DERGELIJK GEBRUIK, IS OPENBAAR OF HET EIGENDOM VAN DEGENEN DIE INFORMATIE VERZAMELEN. EN GEEN PERSOONLIJKE OF BESLOTEN INFORMATIE.  KENNISGEVING PRIVACYWET ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES (18 U.S.C. 2701-2711): WIJ GARANDEREN GEEN VERTROUWELIJKHEID OF PRIVACY VAN ENIGE COMMUNICTIE OF INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE WORDT VERSTUURD, OF VAN ENIGE WEBSITE DIE EEN LINK HEEFT NAAR DE WEBSITE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACY VAN DE INFORMATIE, E-MAILADRESSEN, REGITRATIE- EN IDENTIFICATIE-INFORMATIE, SCHIJFRUIMTE, COMMUNICATIES, VERTROUWELIJKE INFORMATIE OF HANDELSGEHEIMEN, OF ANDERE INHOUD DIE WORDT VERSTUURD VIA NETWERKEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA DE WEBSITE OF OP ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. Wij beheren niet de informatie die wordt geleverd door andere gebruikers en die via de website beschikbaar wordt gesteld. u vindt de informatie van andere gebruikers mogelijks aanstootgevend, pijnlijk, kleinerend, oneerlijk of onjuist. U dient zelf, indien dit naar eigen oordeel nodig is, een onderzoek uit te oefenen voordat u overgaat tot enige online of offline transactie met derden. Tot zoverre wij producten of diensten van derden vermelden of linken op onze website, dient onze website slechts als locatie en zijn wij niet betrokken bij de feitelijke transactie en hebben wij geen controle op en zijn wij niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, geldigheid of nauwkeurigheid van deze diensten of producten.   Wij behouden het recht, maar niet de verplichting om, geheel naar eigen oordeel, reserveringen aan te passen of te annuleren wanneer het lijkt dat een klant is betrokken in frauduleuze, illegale of anderszins onjuiste activiteiten, en om uw deelname of gebruik van de website te verbieden of te beperken, indien u niet voldoet aan de hierin opgenomen Algemene Voorwaarden.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID @bssoft is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door, inclusief maar niet beperkt door een uitvoeringsdefect, fout, verzuim, onderbreking, defect, vertraging in de uitvoering van verzending, een computervirus of lijndefect. @abssoft is niet aansprakelijk voor schade of letsel, inclusief, maar niet beperkt tot speciale of voortvloeiende schade voortkomend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen van deze website, zelfs indien veroorzaakt door nalatigheid van @bssoft, of indien een bevoegd vertegenwoordiger van @bssoft is gewezen op de mogelijkheid van een dergelijke schade, of beide. De bovenstaande beperking of uitsluiting kan mogelijk niet op u van toepassing zijn tot zoverre de toepasselijke wet de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of voortvloeiende schades mogelijk niet toestaat. In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van @bssoft voor alle verliezen, schades en oorzaken tot actie (in contract of onrechtmatige daad waaronder, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins, nooit hoger dan het bedrag dat u heeft betaald voor toegang tot deze website. U doet hierbij afstand van alle claims, beroepen, of de rechten tot dergelijke claims of beroepen, die voortkomen uit, of verband houden met de website, Openbare communicatie of deze Algemene Voorwaarden na één (1) jaar vanaf het eerste optreden van het soort handeling, gebeurtenis, omstandigheid of verzuim waar het betrekking op heeft.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (i) telefonische, mobiele, elektronische, netwerk-, internet-, computer-, hardware- of softwareprogrammastoringen, vertragingen of defecten; (ii) voor enig letsel, verlies of schade aan uw computer of onderschepping of gebruik van uw creditcardinformatie, verband houdend met, of het resultaat het van gebruik van de website of websites, diensten of materialen die hierop aangesloten zijn of ermee verband houden; (iii) enige onjuiste informatie, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door andere gebruikers of door apparatuur, software, of programmatuur die verband houdt, of wordt gebruikt op de website of voortkomend uit een technische of menselijke fout die kan optreden bij het verwerken van informatie ten aanzien van de website. 

9. VRIJGEVEN ALLE GEBRUIKERS ERKENNEN EN GAAN ER DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE MEE AKKOORD DAT @BSSOFT, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FRANCHISEBEDRIJVEN EN ELK VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN GASTEN, WORDEN VRIJGESTELD, ONTHEVEN EN GEVRIJWAARD VAN ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID WAARONDER CLAIMS DIE ZIJN GEBASEERD OP OPENBARE RECHTEN, LASTER, INBREUK OP PRIVACY, PERSOONLIJK LETSEL, ZIEKTE, OVERLIJDEN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE KAN OPTREDEN DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET ACCEPTEREN VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN INFORMATIE, MATERIALEN, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE HIERMEE VERBAND HOUDEN.

10. BEËINDIGING @bssoft of u kan de overeenkomst behorende bij deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen. U kunt deze overeenkomst beëindigen door het gebruik van deze website te staken en door het vernietigen van (a) alle materialen verkregen van alle @bssoft websites, en (b) alle gerelateerde documentatie en alle kopieën en installaties (samen de "materialen"). @bssoft kan deze overeenkomst met u volgens deze Algemene Voorwaarden  direct en zonder kennisgeving, naar eigen oordeel, beëindigen indien u een bepaling of voorwaarde schendt, of door stopzetting van de website. Na beëindiging dient u alle materialen te vernietigen. Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die door hun aard van kracht blijven na de beëindiging, blijven derhalve van kracht.

11. JURISDICTIE Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het recht van de Staat der Nederlanden, niettegenstaande bepalingen die in strijd zijn met de wet. @bssoft is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid of beschikbaarheid voor gebruik van deze materialen op andere locaties. Indien u deze website vanaf een andere locatie gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke plaatselijke wet. Indien enig deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan wordt dit gedeelte gescheiden geacht en heeft dit geen effect op de geldigheid of uitvoerbaarheid van een van de resterende bepalingen. Mogelijk bewijs van gebruik van deze website voor illegale doeleinden zal worden overgedragen aan wethandhavingsinstanties.  U gaat ermee akkoord dat enig rechtsgeding voortkomend uit, of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en geeft hierbij toestemming en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken inzake een dergelijk rechtsgeding of juridisch proces.

12. GEEN INSTANTIE Er wordt door de Algemene Voorwaarden of het gebruik van de website geen instantie, samenwerking, joint-venture, franchiserelatie, of medewerker-opdrachtgeverrelatie gecreëerd.

13. KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET AANSPRAAK MAKEN OP EEN SCHADEVERGOEDING VOOR SCHENDING VAN AUTEURSRECHT @bssoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen.  Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op onze website en dat dit een schending van auteursrecht betreft, lever dan schriftelijk de volgende informatie aan onze hieronder vermelde auteursrechtvertegenwoordiger: (i) Het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan het auteursrecht volgens u is geschonden, of, indien het meerdere auteursrechtelijk beschermde werken betreft die zijn opgenomen in één kennisgeving, een representatieve lijst met dergelijke werken. (ii) Vaststelling van het materiaal waarvan het auteursrecht volgens u is geschonden, of dat onderhevig is aan een schendende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om het materiaal te vinden. (iii) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u te kunnen opnemen, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch postadres waarmee wij contact met u kunnen opnemen. (iv) Een verklaring waarin naar uw beste weten het gebruik van het materiaal op de beklaagde manier, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar vertegenwoordiger, of de wet. (v) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u, onder kans op strafvervolging voor meineed, bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht dat verondersteld wordt te zijn geschonden. (vi) Uw fysieke of elektronische handtekening die het bovenstaande bevestigt.

Auteursrechtvertegenwoordiger:

@bssoft webdesing 

14. OVERIGE

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy beleid van @abssoft is de gehele overeenkomst tussen de partijen betreffende het gebruik van deze website. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geacht wordt om enige reden onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar te zijn, dan wordt deze bepaling gescheiden van de rest van de Algemene Voorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van een van de resterende bepalingen. @bssoft kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde reviseren door deze posting bij te werken, en dergelijke wijzigingen gaan direct van kracht tenzij anders aangegeven.

← terug